Isnin, 25 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 97

Bertanya Satu Masalah Agama ke Pasai

Hatta maka Sultan Mahmud Syah hendak menyuruh ke Pasai, bertanyakan masalah perkataan antara Ulama Mawara'l Hartar, dan Ulama Khurasan, dan Ulama benua Irak. Maka baginda hendak menyuruhlah; serta baginda mesyuarat dengan Benda­hara dan segala Orang Besar-besar, "Bagaimana kita menyuruh ke Pasai itu? Jikalau bersurat, tiada dapat tiada tewas kita; kerana orang Pasai jikalau bersurat, 'salam ' dibacakannya 'sembah' juga.

Maka kata Bendahara Seri Maharaja, "Jika demikian, kita menyuruh janganlah bersurat; sudah kita surat, suruh hafazkan pada utusan itu." Maka titah Sultan Mahmud, "Benarlah itu, jika demikian Orang Kaya Tun Muhammadlah baik kita titahkan." Maka sembah Orang Kaya Tun Muhammad, "Baiklah, tuanku." Maka surat pun diaraklah ke perahu, bingkisannya golok perbuatan Pahang sebilah, bertatahkan emas berpermata; kakatua putih seekor; kakatua ungu seekor.

Maka Orang Kaya Tun Muhammad pun pergilah; maka surat itu dihafazkannya selama di laut itu. Berapa lamanya di laut maka sampailah ke Pasai, Maka dipersembahkan orang kepada raja Pasai, "Tuanku, utusan dari Melaka datang." Maka disuruh jemput oleh raja Pasai pada segala Orang Besar-besar dengan gendang, serunai, nafiri, nagara; setelah datang kepada Orang Kaya Tun Muhammad, maka kata orang yang menjemput surat itu, "Manatah surat, marilah arak." Maka kata Orang Kaya Tun Muhammad, "Hambalah surat, araklah Hamba." Maka dinaikkan oranglah Orang Kaya Tun Muhammad ke atas gajah, lalu diarak.

Setelah datang ke balai, maka Orang Kaya Tun Muhammad pun turun­lah dari atas gajah, maka berdiri ia pada tempat orang mem­baca surat, maka dibacanyalah surat pada mulutnya itu, demikian bunyinya: "Salam doa paduka kakanda, Seri Sultan Mahmud Syah yang empunya takhta kerajaan dalam negeri Melaka Daru'l Azim, datang kepada paduka adinda Seri Sultan al mu 'azam maliku'l-mukarram zilu'llahu fi'l-'alam, yang di atas perhiasan kerajaan dalam negeri Pasai Daru'l Salam. Adapun kemudian dari itu, kerana paduka kakanda menitah­kan patik itu Orang Kaya Tun Muhammad dan Menteri Sura Dipa mengadap paduka adinda bertanyakan kehendak masa­lah ini.

Man qala: Inna'llaha khaliqun wa raziqun fi'l-azali faqad kafara,

yakni barang siapa mengatakan bahawa Allah subha nahu wa taala menjadikan dan memberi rezeki pada azali, bahawa sesungguhnya kafir;

Wa man qala: Inna'llaha lam yakun khaliqun wa raziqun fi'l-azali faqad kafara,

yakni barang siapa mengatakan bahawa Allah subha nahu wa taala tiada menjadikan dan tiada memberi rezeki pada azali, maka sesungguhnya kafir.

Hendaklah paduka adinda suruh beri kehendaknya." Maka oleh raja Pasai dikampungkannya segala pendeta Pasai, disuruh baginda beri kehendaknya masalah itu, seorang pun tiada dapat memberi kehendaknya. Maka Sultan Pasai menyuruh memanggil Tun Hassan; maka Tun Hassan pun datang. Maka masalah itu dikatakan oleh Sultan Pasai kepada Tun Hassan, "Hendaklah tuan beri kehendaknya, supaya kita jangan kemaluan; jikalau tiada tuan lagi, hamba pun dapat juga mengatakan dia; walau kan tuan lagi ada, baik tuan jua mengatakan dia."

Maka sahut Tun Hassan, "hamba sangka payah, jika sehingga masalah ini, mudah jua pada hamba. Orang Kaya Tun Muhammad mari tuan hampir." Maka Orang Kaya Tun Muhammad pun hampirlah pada Tun Hassan. Maka kata Tun Hassan pada Orang Kaya Tun Muhammad, " ... Inilah ia yang dikehendakkan oleh raja besar itu." Maka berkenan pada Orang Kaya Tun Muhammad kata Tun Hassan itu. Maka Orang Kaya Tun Muhammad pun bermohonlah kepada Sultan Pasai.

Maka raja Pasai membalas surat raja Melaka, bingkisan sekin jenawi bertumit bertatah sebilah; panah dua rahin dengan anaknya dua terkas. Maka surat pun diaraklah ke perahu, maka Orang Kaya Tun Muhammad dan Menteri Sura Dipa pun dipersalin oleh Sultan Pasai. Setelah itu maka Orang Kaya Tun Muhammad pun kembalilah ke Melaka.

Berapa lamanya di jalan maka sampailah ke Melaka. Maka surat dari Pasai pun disuruh arak seperti adat sediakala; setelah datang ke balairung, surat pun dibaca orang. Setelah sudah surat dibaca, maka Orang Kaya Tun Muhammad pun menjun­jung duli, serta persembahkan segala kata raja Pasai, dan kata Tun Hassan, dan akan segala peri kelakuannya di Pasai itu, Maka Orang Kaya Tun Muhammad dan Menteri Sura Dipa pun dianugerahi baginda persalin dengan sepertinya. Adapun Orang Kaya Tun Muhammad itu, anak Seri Amar Bangsa, Tun Abu Syahid, cucu Bendahara Putih, cicit Bendahara Seri Wak Raja. Wa'llahu a'lamu bi'l-sawab, wa ilaihi'l-marji'u wa'l-ma'ab.

Tiada ulasan: