Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-53

Ramalan Bendahara Paduka Raja

Hatta berapa lamanya maka Seri Nara Diraja pun sakit; *Dalam naskhah-naskhah Shellabear dan Abdullah ditegaskan bahawa alat-alat kerajaan Nila Utama turut terbakar.  setelah diketahuinyalah dirinya akan mati, maka disuruhnya panggil Bendahara Paduka Raja. Setelah Bendahara datang, maka kata Seri Nara Diraja pada Bendahara, "Adapun adik , sakit beta sekali ini sahaja ajal beta rasanya; akan anak beta budak-budak belaka, pertama kepada Allah Taala beta serah­kan, kemudian kepada adiklah. Tambahan ia pun sedia anak adik. Suatu pun tiada pusaka beta tinggalkan akan dia, me­lainkan hanyalah emas lima buah candu peti, dua-dua orang membawa dia pada satu; kerana ia pun lima bersaudara, se­kaliannya itu perintah adiklah."

Setelah itu maka Seri Nara Diraja pun kembalilah ke rahmat Allah Taala, Maka Sultan Mansur Syah pun datang menanamkan Seri Nara Diraja, di­anugerahi payung, gendang, serunai, nafiri, nagara. Setelah sudah ditanamkan maka raja pun kembalilah ke istana bagin­da dengan dukacitanya ak an Seri Nara Diraja. Maka anak Seri Nara Diraja semuanya diam pada Bendahara Paduka Raja.

Maka pada suatu malam Bendahara turun hendak sem­bahyang subuh, maka dilihat oleh Bendahara betul pada kepala Tun Mutahir bercahaya menerus ke langit. Maka di­Hampiri oleh Bendahara, dilihatnya Tun Mutahir. Maka dengan sekejap juga cahaya itu pun padamlah. Maka kata Bendahara akan Tun Mutahir, “Budak ini kelak menjadi Orang Besar- besar. Daripada Hamba pun lebih kebesarannya, tetapi tiada kekal. “Maka oleh Bendahara segala candu peti yang ditinggalkan Seri Nara Diraja akan anaknya itu dituanginya timah, supaya jangan dapat dibuka orang lagi. Maka makan pakai Tun Mutahir Tun Tahir pada Bendahara Paduka Raja. Ada seorang lagi anak Seri Nara Diraja, Tun Abdullah namanya, lain bondanya, terlalu olahan. Jika ia membuang kuku tiga hari maka sudah. Jika berkuda pada baying-bayang panas, berpenanak membaiki diri. Jika pada pakaian, tewas Tun Tahir dan Tun Mutahir oleh Tun Abdullah, kerana bondanya ada.

Hatta berapa lamanya, Tun Tahir dan Tun Mutahir pun besarlah; akil balighlah ia, tahu lah ia berkehendak hati Sendiri. Maka Tun Tahir dan Tun Mutahir pun datang kepada Benda­hara Paduka Raja, sembah Tun Tahir dan Tun Mutahir pada Bendahara Paduka Raja, "Tunku , akan sekarang sahaya semua sudah besarlah, orang pun adalah datang kepada sahaya, dan sahaya pun hendak bermain, bergurau dengan segala sahabat  handai sahaya; perjamu apa yang sahaya perjamukan? Hen­dak sahaya beri makan sirih, apa yang sahaya belikan? Hen­dak pun sahaya mencari, dengan apa yang sahaya carikan? Sahaya dengar ada bapa sahaya meninggalkan sahaya emas sebuah candu peti seorang, jikalau ada ampun kurnia datuk, hendak sahaya pohonkan; hendak sahaya suruh carikan."

Maka sahut Bendahara, "Sungguh ada bapamu meninggalkan engkau emas sebuah candu peti seorang, akan emas itu emasku, tiada kuberikan kepadamu. Jikalau engkau hendak mencari biarlah kupinjamkan emas· orang, barang sepuluh tahil seorang," Maka sembah Tun Tahir dan Tun Mutahir, "Baiklah tunku, yang mana sabda datuk tiada sahaya lalui." Maka oleh Bendahara diberinya Tun Tahir dan Tun Mutahir emas sepuluh tahil seorang. Maka oleh Tun Tahir dan Tun Mutahir diambilnya emas itu, dikirimkannya pada orang mencari. Setelah setahun antaranya, maka Tun Tahir dan Tun Mutahir pun datang pada Bendahara, persembahkan emas yang sepuluh tahil seorang itu. Maka kataBendahara, "Emas apa ini?" Maka sembah Tun Tahir dan Tun Mutahir, "Emas yang tunku pinjamkan pada sahaya itu." Maka kata Bendahara, "Ada berapa engkau beroleh labanya?" maka sembah Tun Tahir dan Tun Mutahir, "Adalah sahaya tebuskan dengan seorang; lain dan itu sahaya belanjakan."

Maka kata Bendahara, "Panggil penghulu dengan si Tahir dan si Mutahir." Maka keduanya datang. Maka sabda Bendahara Paduka Raja pada penghulu dengan Tun Tahir, "Mana surat daftar dengan si Tahir?" Maka sembahnya, "Ada tunku," maka dipersembahkannya surat itu, maka dibaca oleh Bendahara. Maka kata Bendahara Paduka Raja, "Siapa nama dengan yang baharu ditebus itu?" Maka sembah penghulu dengan itu "Si Datang tunku, namanya." Maka sabda Bendahara, "Ini bukan ada nama si Datang." Maka sembah penghulu dengan .itu, "Si Datang lama lain, tunku, Si Datang baharu lain."

Maka sabda Bendahara Paduka Raja, "Panggil keduanya, bawa ke mari." Maka keduanya pun datanglah. Maka sabda Bendahara, "Mana si Datang baharu, yang mana si Datang lama?" Maka sembah penghulu dengan, "Itu si Datang lama, yang ini si Datang baharu, tunku." Maka sabda Bendahara pada penghulu dengan, Tun Mutahir, "Siapa nama dengan yang baharu ditebus itu?" Maka sembah penghulu dengan, "Itu si Lamat, tunku, namanya." Maka sabda Bendahara, "Yang mana rupanya si Lamat itu?" Maka sembah penghulu dengan itu, "Ini si Lamat lama, yang ini si Lamat baru tunku." Maka sabda Bendahara Paduka Raja, "Baiklah, taruh olehmu baik-baik. " Maka kata Bendahara pada Tun Tahir dan Tun Mutahir, "Mengapa tah engkau pulangkan emas ini, kerana emas ini emasku, ambillah akan engkau, dan emas yang dua buah can­du peti itu pun aku pulangkanlah kepadamu.

Maka Tun Tahir dan Tun Mutahir pun kembalilah ke rumahnya, membawa emas dua buah candu peti itu, maka kedua-duanya menyuruh mencari. Adapun akan Tun Mutahir selamanya ia menyuruh men­cari itu, tiada pernah rosak, maka ia menyuruh belayar juga. Setelah besarlah ketiganya maka Tun Tahir dijadikan oleh Sultan Mansur Syah Penghulu Bendahari menggantikan ayah­nya, bergelar Seri Nara Diraja juga; dan Tun Mutahir dijadi­kan Temenggung, bergelar Seri Maharaja, dan Tun Abdullah bergelar Seri Nara Wangsa. Wallahu a'lamu bis-sawab wa ilaihil-m.arii'u ical-ma'ab

Tiada ulasan: