Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN -75

Telatah Orang-orang Yang Dikasihi Raja

Adapun apabila Sultan Mahmud berangkat berperahu, datang had pangkalan Seri Wak Raja, maka baginda menyuruh me­manggil Seri Wak Raja; berpenanak-penanak baginda menanti di pangkalan, belum juga Seri Wak Raja datang; kerana perangai Seri Wak Raja, apabila datang Hamba raja memanggil dia, maka ia naik ke rumah berbaring-baring, kadang-kadang lalu tidur; serta dibangunkan oleh Hamba raja itu, maka Seri Wak Raja bangun, lalu buang air dan mandi.

Maka dibangat­kan pula oleh Hamba raja itu, barulah ia berkain; dua tiga belas kali dirombaknya, belum baik, dibaikinya. Sudah itu maka berbaju dan berdestar, itu pun demikian juga; dua tiga belas kali diikat, dirombak, belum baik diperbaikinya; ber­sebai pun demikian juga. Maka dibangatkan oleh Hamba raja, maka Seri Wak Raja pun turun hingga pintu, berbalik pula, berkata pada isterinya, "Tegur oleh tuan Hamba barang yang cedera pakaian Hamba ini." Jika belum baik, ditegur oleh isterinya, dirombaknya pula, diperbaikinya.

Maka datang Hamba raja membangatkan, maka Seri Wak Raja turun hingga halaman, naik pula ke rumah, duduk di buaian, berbuai-buai. Maka dibangatkan oleh Hamba raja, baharulah turun, lalu ber- jalan mengadap raja. . Adapun apabila Sultan Mahmud hendakkan Seri Wak Raja bangat datang, maka Tun Isap Berakah dititahkan baginda memanggil Seri Wak Raja. Telah Tun Isap datang pada Seri Wak Raja, maka kata Tun Isap Berakah, "Orang Kaya, titah dipanggil." Maka kata Seri Wak Raja, "Baiklah," lalu .ia naik ke rumah.

Maka Tun Isap Berakah tahu akan adat Seri Wak Raja itu. Maka Tun Isap berkata, "Minta tikar segulung. " Di­beri orang; lalu ia baring-baring. Maka Tun Isap berseru minta nasi, maka segera diberi orang nasi, disuruhkan Seri Wak Raja. Setelah sudah ia makan, maka katanya, "Beta haus, buatkan beta barang-barang yang lemak manis." Maka kata Seri Wak Raja, "Lamun Tun Isap juga datang dititahkan Yang Dipertuan, banyaklah kehendak hatinya; marilah kain baju beta, hendak pergi mengadap." Maka Seri Wak Raja pun memakai, lalu segera pergi mengadap Sultan Mahmud.

Demikian peri Seri Wak Raja, barang kelakuannya baik juga pada Sultan Mahmud Syah, daripada sangat kasih baginda akan dia. Maka Seri Wak Raja pun hendak beristerikan anak Kadi Menawar, cucu Maulana Yusuf. Maka berjaga-jagalah akan bekerja. Setelah datang pada ketika yang baik, maka Seri Wak Raja pun beraraklah akan kahwin, di atas gajah kenaikan Sultan Mahmud Syah yang bernama Balidsi itu. Tun Abdul Karim, anak Kadi Menawar, mengepalakan gajah;

Tun Zainal Abidin bertimbal rengka; Seri Udani di buntut gajah. Adapun Kadi Menawar berhadir di kampungnya dengan mercun dan periuk api; pintu pagamya ditutupkannya. Maka kata Kadi Menawar, "Jikalau dapat Seri Wak Raja masuk ke kampung Hamba ini, maka Hamba dudukkan dengan anak Hamba,jikalau tiada dapat masuk tiadalah Hamba kahwinkan; biar hilang belanja Hamba. " 

Setelah datang gajah Seri Wak Raja keluar pintu Kadi Menawar, dipasangnyalah mercun dan periuk api, serta tem­pik sorak bergemuruh bunyinya, bercampur dengan segala bunyi-bunyian terlalu azamat bunyinya. Maka Balidsi pun terkejut, lalu lari; beberapa pun ditahani oleh Tun Abdul Karim, tiada juga bertahan. Setelah dilihat oleh Seri Wak Raja kelakuan gajah itu, maka katanya pada Tun Abdul Karim, "Abang, abang, baiklah undur ke Tengah, biar beta ke kepala pula." Maka Tun Abdul Karim pun ke Tengahlah. Maka Seri Wak Raja pula tampil ke kepala gajah; maka dipalingnya Balidsi, lalu dilanggamya pintu pagar Kadi Menawar; beberapa pun dipasang orang mercun dan periuk api, dan tempik sorak seperti tagar, tiada dihisabkannya; dirempuhnya juga. Maka pintu pagar pun terbuka, lalu masuk ke dalam. Sekalian orang pun hairan melihat tahunya Seri Wak Raja; gajah penakut jadi berani. Maka gajah pun terkepillah di balai Kadi Menawar; Seri Wak Raja pun melompat ke balai, maka dikahwinkan oleh Kadi Menawar dengan anaknya di hadapan Sultan Mahmud Syah. Telah sudah kahwin, sekalian orang pun berangkatlah kembali ke istana baginda 

Adapun akan Kadi Menawar itu terlalu tahu menetakkan beladau, ia belajar kepada raja Maluku yang datang ke Melaka dahulu. Apabila Kadi Menawar duduk dihadap segala murid­nya, tempat ia duduk itu berkisi-kisi, maka kata Kadi Me­nawar pada segala muridnya, "Berapa batang kehendak tuan Hamba diputuskan kisi-kisi itu, Hamba tetak dengan beladau. Maka sembah segala muridnya, dua batang; maka ditetak oleh Kadi dengan beladaunya dua batang, putus. Jika dikata orang itu tiga batang, tiga batang putus. Berapa dikehendaki orang demikian juga putusnya; demikianlah peri tahunya Kadi Me­nawar menetakkan beladau, Sentiasa beladau itu ada diletak- kan di sisinya Adapun di luar kisi-kisi itu digantungnya timba dua tiga biji.

Apabila Kadi Menawar kumur-kumur, dipancar­kannya dari dalam kisi-kisi itu kepada timba itu betul, tiada bersememeran kiri kanan kisi-kisi itu. Berapa lamanya Seri Wak Raja duduk dengan anak Kadi Menawar, beranak seorang lelaki, bernama Tun Umar, bergelar Seri Petam, disebut orang Datuk Rambat, Akan Datuk Ram­bat banyak beranak, yang tua sekali lelaki bernama Tun Daud, disebut orang Datuk Dibaruh; seorang lagi perempuan, duduk dengan Tun Isap Misai, beranakkan Tun Ahmad, bergelar Paduka Raja, menjadi Temenggung.

Maka Paduka Raja Tun Ahmad beristerikan Tun Ganggang, beranakkan Tun Seri Lanang, bergelar Bendahara Paduka Raja; itulah disebut orang Datuk Bendahara Paduka Raja yang ke Aceh. Seorang lagi anak Seri Petam bernama Tun Ali Sandang, ayah Datuk Muar yang perempuan; dan seorang lagi Tun Bintan namanya, ialah ayah Tun Mai; seorang lagi Tun Hamzah namanya, ayah Tun Menduru; seorang lagi Tun Tugak namanya, ayah Tun Umar, yang mati di Petani. Banyak lagi lain daripada itu, tiadalah kami sebu tkan semuanya, kalau jemu orang mendengar dia. 

Adapun akan Seri Wak Raja itu, terlalu tahu pada gajah dan kuda, ada seekor kuda putih dipeliharanya, terlalu sayang Seri Wak Raja; seruang selasamya dilapangkannya akan tempat kuda itu. Apabila orang hendak meminjarn kuda itu, hendak dibawa bermain terang bulan, maka dipinjamkan oleh Seri Wak Raja. Maka dibawanyalah berjalan dua tiga belit, lalu dibawa oleh kuda itu kembali juga, melainkan Tun lsap Berakah juga yang dapat meminjam dia.

Apabila Tun lsap Berakah meminjam dia, maka dibawanyalah bermain, berjalan sebelit dua belit; maka dibawa kembali oleh kuda itu ke tambatannya. Maka kata Seri Wak Raja, "Mengapa maka dibawa kembali?" Maka kata Tun lsap Berakah, "Perut beta lapar, hendak minta nasi." Maka diberi oleh Seri Wak Raja nasi. Setelah sudah ia makan, maka kata Tun lsap Berakah. "Beta bawa pula kuda ini bermain."

Maka kata Seri Wak Raja, "Bawalah." Maka kuda itu dibawa pula oleh Tun lsap Berakah; dua tiga belit berjalan dibawa pula oleh kuda itu kembali pulang ke rumah Seri Wak Raja. Maka kata Tun lsap Berakah pada budak-budak Seri Wak Raja, "Katakan kepada Orang Kaya, aku haus, hendak minta barang-barang apa." Maka diberi oleh Seri Wak Raja. Dua tiga kali pun dibawa kuda itu balik, demikian juga, ada-ada sahaja yang dipintanya. Maka kata Seri Wak Raja, "Lamun Tun lsap Berakah juga datang, semaja banyakkah kehendak hatinya. Katakan padanya, bawalah kuda itu sekehendak hatinya bermain-main semalaman ini." Maka dibawalah oleh Tun Isap Berakah kuda itu bermain semalam-malaman itu. 

Pada suatu hari datang seorang Patan, terlalu pandai naik kuda, maka disuruh oleh Sultan Mahmud bawa pada Seri Wak Raja. Setelah datang maka kata Seri Wak Raja pada Patan itu, "Tahukah Khoja naik kuda?" Maka sahut Patan itu, "Tahu juga sahaya tunku." Maka kata Seri Wak Raja, "Naiklah kuda Hamba ini." Maka kuda itu disuruh bubuh kekang dan pelana oleh Seri Wak Raja. Maka Patan itu pun naiklah ke atas kuda itu, lalu digertaknya. Maka kata Seri Wak Raja, "Khoja, cemeti kuda itu." Maka oleh Patan itu dicemetinya; maka oleh kuda itu dirempuhkannya ke bawah rumah, lalu Patan itu menyampakkan diri ke tanah, jatuh tunggang-langgang. Maka kata Seri Wak Raja,

"Hei, hei, oleh apa-apa?" Maka Seri Wak Raja menyeru anaknya, Tun Umar, katanya, "Umar, Umar, naik kuda itu." Maka Tun Umar pun naiklah ke atas kuda itu. Maka kata Seri Wak Raja, "Cemeti awang, kuda itu." Maka oleh Tun Umar dicemetinya; kuda itu pun menarilah; maka  terlalu hairan Patan itu melihat kepandaian Seri Wak Raja pada kuda. 

Sebermula akan Tun Umar sangat dikasihi Sultan Mahmud; ianya anak Seri Bija Diraja Datuk Bongkok; terlalu berani, kerana ia diakui oleh gurunya tiada mati oleh Senjata seterunya; sebab itulah kelakuan Tun Umar itu gila-gila bahasa, tiada apa bena akan lawannya. lalah beranakkan nenek Tun Aceh, bapa Seri Akar Raja Tun Kassim, nenek Paduka Seri Dewa Tun Timar. Adapun Hang Isa Pantas, barang lakunya terlalu pantas; ada suatu titian di Sungai Melaka itu timbul tergoleng-goleng; jika diirik orang Tenggelam batang itu, ampuh had betis orang. Jika Hang Isa Pantas dari sana, diiriknya batang itu dari kanan bergoleng ke kiri, diiriknya pula dari kiri bergoleng ke kanan; dengan demikian sampailah ia ke seberang; kura-kura kakinya pun tiada basah.

Sekali persetua musim orang bermain layang-layang, maka segala orang muda-muda dan anak tuan-tuan semuanya ber­main layang-layang berbagai rupa layang-layangnya. Maka Raja Ahmad, anak Sultan Mahmud Syah pun bermain layang­-layang terlalu besar, seperti kajang sebidang besarnya; dan talinya tali kail Teriggiri yang besar. Apabila banyak layang­ layang orang sudah naik, maka dinaikkan bagindalah layang-­layang itu. Setelah dilihat orang layang-layang Raja Ahmad itu naik, maka segala orang banyak habis menurunkan layang­ layangnya, kerana barang layang-layang yang tergesel oleh layang-layang Raja Ahmad itu, putus.

Maka Hang Isa Pantas pun membuat layang-layang kecil juga, talinya rami kembar tiga; maka disamaknya dengan samak kaca. Apabila Raja Ahmad menaikkan layang-layang, semua orang habis menu­runkan layang-layangnya. Layang-layang Raja Ahmad pun berdekat dengan layang-layang Hang Isa Pantas, lalu bergesel. Maka tali layang-layang Raja Ahmad pun putus, jatuh ke Tanjung Jati.

Adapun akan Hang Hussain Cengang hendak kahwin de­ngan anak Hang Usuh. Setelah sudah nikah, maka nasi hadapan pun dikeluarkan orang. Maka segala orang tua-tua mengadap bersuap-suapan itu. Setelah tiga suap seorang bersuap-suapan itu, maka nasi itu pun hendak diangkat orang, maka dipegang oleh Hang Hussain Cengang, katanya, "Jangan diangkat dahulu, anak tuan hendak sudah, sudahlah; Hamba lagi hendak makan, kerana belanja Hamba banyak sudah habis." Maka dimakan­nya seorang, seraya berdiri lutut, Setelah habis nasi itu, maka segala perempuan yang memandang kelakuannya itu, semua­nya riuh tertawa gelak-gelak. Setelah sudah ia makan, maka Hang Hussain Cengang pun masuklah ke pelaminan. 

Arakian pada sekali hari raya, Seri Bija Diraja tiada mudik dari Singapura; sudah hari raya maka ia mudik mengadap ke Melaka, Maka Sultan Mahmud pun murka akan Seri Bija Diraja. Titah baginda, "Apa sebabnya maka Seri Bija Diraja lambat datang, tiadakah Seri Bija Diraja tahu akan adat?" Maka sembah Seri Bija Diraja, "Maka patik lambat mudik, patik sangka bulan belum timbul petang itu; maka alpalah patik, melainkan ampun duli Yang Dipertuan juga lagi." Maka titah Sultan Mahmud, "Tahulah kita akan kehendak Seri Bija Diraja, tiada suka bertuankan kita, hendak bertuankan abang di Kampar."

Maka disuruh baginda bunuh. Maka kata Seri Bija Diraja pada orang yang hendak membunuh itu, "Apakah dosa hamba ke bawah duli Yang Dipertuan kerana salah hamba yang sedikit inikah maka hamba hendak di­buangkan?" Maka segala kata-kata Seri Bija Diraja itu diper­sembahkan orang kepada Sultan Mahmud Syah, Maka titah baginda, "Jikalau Seri Bija Diraja tiada tahu, tunjukkan surat ini kepadanya." Adapun dalam surat itu, empat lima perkara dosa Seri Bija Diraja di dalamnya. Setelah Seri Bija Diraja memandang surat itu, maka Seri Bija Diraja pun diamlah, lalu ia pun dibunuh oranglah.

Maka Sang Setia Bintan, anak Tun Bija Diraja, cucu Seri Bija Diraja Datuk Bongkok itulah pula memegang Singapura. Arakian Sultan Mahmud hendak pergi mengaji Maklumat pada Maulana Yusuf; akan tuan itu telah junun, jika layang-­layang orang lalu di atas bumbung rumahnya, disuruhnya buangi ali-ali.

Setelah dapat, maka disuruhnya koyak layang-layang itu, dipesuk-pesukkan; katanya, "Biadab, lalu di atas rumahku," demikianlah kelakuan tuan itu, Maka Sultan Mahmud pun datang bergajah, banyak orang mengiringkan baginda pergi ke rumah Maulana Yusuf itu. Setelah datang ke pintu pagarnya, kata orang kepada penunggu pintunya, "Beritahu Maulana Yusuf, Yang Dipertuan datang." Maka oleh penunggu pintu, diberinya tahu Maulana Yusuf; maka kata Maulana Yusuf, "Apa kerja Sultan datang ke rumah fakir? Tutup pintu!"

Maka Sultan Mahmud pun kembalilah ke istana baginda. Setelah hari malam, maka segala Hamba disuruh baginda pulang; setelah sunyi, maka Sultan Mahmud pun pergi dua berbudak, kitab Maklumat itu baginda Sendiri membawa dia. Setelah datang keluar pintu pagar Maulana Yusuf, maka titah Sultan Mahmud pada penunggu pintu, "Beritahu Maulana, bahawa fakir Mahmud datang." Maka kata Maulana Yusuf, ''Jikalau fakir Mahmud datang, bukai pintu; kerana fakir patutlah datang ke rumah sesama fakir." Maka Sultan Mahmud dibawa naik, duduk ke rumahnya. Maka Sultan Mahmud pun mengaji Maklumat pada Maulana Yusuf.

Tiada ulasan: