Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-42

Bakal Ratu Majapahit

Setelah dilihat oleh Puteri Awi Kesuma, maka berkenan pada hati baginda; maka titah baginda kepada Patih, "Anak siapa ia itu? Berkenan pada hati beta." Maka sembah Patih Aria Gajah Mada, "Baiklah tuanku, anak barang siapa pun baik, lamun tuanku berkenan akan suami juga." Maka oleh Patih Aria Gajah Mada, disuruhnya panggil anak si penyadap itu, dibawanya pulang ke rumahnya, lalu dimandikannya, dibedaki dan dipeliharakan dengan sepertinya.

Maka Patih pun memulai pekerjaan berjaga-jaga, hendak mengahwinkan Tuan Puteri Awi Kesuma dengan anak si penyadap itu;
berjaga-jaga tujuh hari tujuh malam. Telah datang pada ketika yang baik, maka anak si penyadap itu pun diarak berkeliling negeri, lalu dikahwinkan dengan Puteri Awi Kesuma. Telah sudah kahwin maka keduanya pun amat berkasih-kasihan; maka anak si penyadap itulah menjadi betara Majapahit, bergelar Sang Aji Jaya Ningrat.

Setelah Sang Aji Jaya Ningrat menjadi betara Majapahit itu, maka si penya­dap itu pun masuk mengadap; maka sembahnya, "Mana janji paduka betara dengan kula? Apabila tuanku menjadi betara Majapahit, kula hendak dijadikan Patih Aria Gajah Mada." Maka titah betara, "Sabarlah paman dahulu, lagi Hamba bicara­kan." Maka si penyadap pun kembalilah ke rumahnya. Maka Sang Aji Jaya Ningrat fikir dalam hatinya, "Betapa peri aku memecat Patih Aria Gajah Mada ini? Suatu pun tiada apa salahnya kepada aku; lagi ia penaka turus negeri Majapahit; tetapi janjiku dengan bapa angkatku itu, apa aku balaskan kepadanya?" Dengan demikian fikir baginda, maka baginda pun terlalulah masyghul, dua tiga hari tiada keluar diadap orang.

Syahadan maka setelah dilihat oleh Patih Aria Gajah Mada kelakuan betara Majapahit itu, maka Patih Aria Gajah Mada pun masuklah mengadap ke dalam. Maka sembahnya, "Apa­kah mulanya maka tuanku tiada keluar tiga hari ini?" Maka titah betara, "Tubuh beta tiada sedap rasanya." Maka sembah Patih Aria Gajah Mada, "Pada pemandangan patik ada juga sesuatu kedukaan tuanku, hendaklah tuanku katakan pada patik; mudah-mudahan dapat patik membicara akan dia."

Maka kata betara Majapahit, "Adapun paman, beta berbicara benarlah kepada paman, bahawa beta ini bukannya anak si penyadap; beta anak raja Tanjung Pura, anak cucu raja yang turun dari Bukit Si Guntang itu; nama beta Raden Perlan Langu." Maka segala perihal ayahanda baginda bermain ke laut itu semuanya baginda katakan; dan perihal rosak, lalu baginda hanyut didapati oleh si penyadap, dan peri baginda berjanji sedang ditimangnya itu, semuanya dikhabarkan ba­ginda kepada Patih Aria Gajah Mada. "Maka sekarang bapa  angkat Hamba itu menuntut janjinya pada Hamba, ia hendak Hamba menjadikan dia patih ganti paman, be- tapa perinya! Itulah yang Hamba masyghulkan. "

Maka Patih Aria Gajah Mada pun terlalulah sukacita men­dengar betara itu anak raja besar; kerana raja Tanjung Pura kehilangan anak itu masyhurlah khabamya dalam tanah Jawa. Sembah Patih Aria Gajah Mada, "Tuanku, baiklah rama an­deka dijadikan akan ganti patik, biarlah patik turun, patik pun sudah tua." Maka titah betara Majapahit, *

"Tiada beta mahu memecat paman; jikalau bukan paman, tiada akan jadi pekerjaan olehnya." Maka sembah Patih Aria Gajah Mada, "Jika demikian, apabila ia datang menuntut janjinya itu, demikian titah paduka betara,

"Sungguhpun kebesaran Patih Aria Gajah Mada itu terlalu sangat, tetapi susahnya pun terlalu besar; tiada akan terkerjakan oleh paman. Ada lagi kebesaran yang lebih daripada itu dengan tiada bersusah-susah. Adapun sekalian penyadap dalam negeri ini semuanya kuserahkan pada paman, dan paman pun kududukkan sama setara dengan Patih Aria Gajah Mada; tak dapat tiada suka ia tuanku, kerana ia telah tahu akan hasilnya sadapan itu."

Maka titah Betara Majapahit, "Benarlah bicara paman itu." Maka Patih Aria Gajah Mada pun bermohonlah lalu keluar pulang ke rumahny'a. Pada hari esoknya maka si penyadap pun masuklah mengadap. Ia berdatang sembah menuntut janji betara. Maka oleh betara Majapahit seperti kata Patih Aria Gajah Mada itu dikatakannya. Maka si penyadap itu pun terlalu sukacita; segala penyadap dalam negeri Majapahit itu semuanya diserahkan pada si penyadap itu, dan ia digelar Patih Adi Kara, didudukkan setara Patih Aria Gajah Mada.

Hatta maka raja Tanjung Pura pun beroleh khabar me­ngatakan Betara Majapahit itu anakanda baginda, Raden Perlan Langu. Maka raja Tanjung Pura pun menyuruhkan orang pergi ke Majapahit memeriksai Betara Majapahit itu. Maka orang itu pun pergilah ke Majapahit. Maka dilihatnya ialah betara itu anak raja Tanjung Pura; maka mereka itu pun kembalilah ke Tanjung Pura persembahkan kepada raja Tanjung Pura, mengatakan nyatalah Betara Majapahit itu paduka anakanda baginda. Terlalulah sukacita hati raja Tanjung Pura, lalu baginda mengutus ke Majapahit.

Maka masyhurlah pada segala negeri bawah angin, Betara Majapahit itu anak raja Tanjung Pura; segala raja-raja di seluruh tanah Jawa pun datang mengadap Betara Majapahit dengan persembahannya. Berapa lamanya maka Betara Majapahit pun beranak dengan puteri Awi Kesuma seorang perempuan, terlalu baik parasnya bernama Radin Galuh Cendera Kirana. Termasyhurlah pada segala negeri peri baik paras puteri ratu Majapahit itu, maka beberapa raja-raja hendak datang meminang, tetapi tiada di­terima oleh Betara Majapahit.

Tiada ulasan: