Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 87

Gajah Sultan Pahang Pula Dilarikan 

Sebermula peninggalan jong Saiyid Ahmad belayar, maka raja Pahang pun sampailah ke negeri dengan marahnya. Baginda naik gajah yang bernama Ai Kening, maka titah baginda kepada Bendahara Pahang, "Berlengkaplah tuan-tuan sekalian, kerana kita hendak menyerang Melaka; lihatlah oleh kamu sekalian, jikalau tiada Ai Kening ini kulanggarkan kepada balairung raja Melaka." Maka gajah itu dilanggarkan baginda pada balairung Sendiri, roboh; maka titah baginda, "Demikianlah kelak balairung raja Melaka kulanggar dengan gajahku ini."

Maka segala hulubalang Pahang pun tunduk, sekaliannya takut melihat Sultan Abdul Jamal murka itu; maka baginda pun masuklah ke istana. Hatta maka kedengaranlah pekerti raja Pahang itu ke Melaka pada Sultan Mahmud Syah. Maka titah baginda pada segala hulubalang Melaka, "Siapa kamu semua dapat mengambil gajah Sultan Pahang itu yang hendak dilanggarkannya kepada balairung kita ini? Mengakulah kamu, jika apa sekali- pun dosanya kepada kita, tiada kita bunuh."

Maka sembah Laksamana Khoja Hassan, "Patiklah tuanku titahkan ke Pahang. Insya-Allah, patiklah mengambil gajah kenaikan Sultan Pahang itu patik persembahkan ke bawah duli Yang Dipertuan." Maka titah baginda, "Baiklah." Maka Laksamana pun berlengkaplah. Setelah mustaid, maka baginda menyuruh mengarang surat kepada Bendahara Seri Maharaja. Setelah sudah, surat itu diarak ke perahu; maka Laksamana pun pergi­lah ke Pahang. 

Berapa lama antaranya di laut maka sampailah ke Pahang, lalu dipersembahkan orang kepada Sultan Pahang, "Laksa­mana datang dititahkan paduka adinda mengadap tuanku." Maka Sultan Abdul Jamal pun keluarlah dihadap orang. Bagin­da menyuruh menjemput surat dari Melaka itu, diarak ke balai­rung seperti adat yang dahulu itu juga. Setelah datang ke balairung, lalu disambutnya serta dibaca orang, terlalu baik bunyinya. Maka terlalulah sukacita Sultan Abdul Jamal men­dengar dia.

Setelah dibaca, maka segala hulubalang Pahang pun naik, duduk masing-masing pada tempatnya, dan Laksamana pun menjunjung duli; sudah itu lalu ia duduk di atas Seri Akar Raja Pahang. Maka sembah Laksamana pada Sultan Abdul Jamal, "Tuanku, kedengaran kepada paduka adinda, tuanku sangat gusar akan paduka adinda, itulah maka pihak dititah­kan paduka adinda mengadap tuanku; maka titah paduka adinda, 'apa kerja kita berkelahi saudara bersaudara, yang Melaka dan Pahang itu umpama sebuah negeri juga, demikian­lah." 

Setelah didengar oleh Sultan Abdul Jamal sembah Lak­samana itu, maka titah baginda, "Siapa yang memberitahu ke Melaka? Mengarut orang itu. Pada fikir Laksamana patutkah Pahang melawan Melaka?" Sesaat duduk berkata-kata, maka Sultan Pahang pun berangkatlah masuk; maka segala yang mengadap itu masing-masing kembali ke rumahnya. Adapun akan Laksamana berlabuh itu, hampir tempat orang memandikan gajah kenaikan Sultan Pahang.

Apabila segala gembala gajah membawa gajah mandi, maka dipanggil oleh Laksamana, diberinya makan dan diberinya emas; maka segala gembala gajah itu semuanya kasih akan Laksamana Khoja Hassan, ma­kin gembala Ai Kening, jangan dikata lagi; ialah yang sangat  dampingnya. Akan Laksamana perahunya sekerat dihampa­kannya dan diperbaikinya, kerana Laksamana pergi ke Pahang itu hanya empat buah perahu.

Setelah berapa hari lamanya Laksamana di Pahang itu, maka ia pun bermohonlah kepada Sultan Abdul Jamal hendak kembali ke Melaka, Maka Sultan Pahang pun membalas surat dan memberi persalin akan Laksa­mana; maka surat pun diarak ke perahu Laksamana, telah sudah datang ke perahu, maka segala yang menghantar surat itu kembalilah. Maka Laksamana berhentilah sesaat menanti­kan orang membawa gajah turun mandi. Setelah datang pada ketika gajah mandi, maka segala gajah pun dibawa oleh gem­balanya turun mandi; Ai Kening pun ada. Maka oleh Laksa­mana dipanggilnya Ai Kening, lalu dinaikkannya ke perahu, kerana gembala Ai Kening itu sangat kasih akan Laksamana, barang kehendak hati diturutnya. Telah sudah gajah dengan gembalanya naik ke perahu, maka Laksamana pun hilirlah. Maka orang Pahang pun gempar lah, mengatakan gajah kenaik­an dibawa oleh laksamana dengan keras.

Tiada ulasan: