Isnin, 25 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 106

Sultan Mahmud Membuang Kerajaan
Sebermula anak Bendahara Seri Maharaja, Tun Fatimah, di­peristeri oleh Sultan Mahmud Syah itu, terlalulah kasih bagin­da akan dia; seperti kata bait:
"Juna takrim dardui jamal mahbubista qad saqafi hiyabnur amru nista," Yakni, apabila kutilik keelokan muka kekasihku, sesungguhnya tertariklah dalam hatiku kasih, sebab menilik cahaya mata kekasih itu,
Dan Tun Fatimah jadi raja perempuan dalam negeri Melaka;
adapun akan Tun Fatimah, terlalu sangat percintaannya akan ayahnya, Bendahara Seri Maharaja; selama ia duduk dengan Sultan Mahmud Syah itu, jangankan ia tertawa, tersenyum pun ia tiada pernah. Maka Sultan Mahmud Syah pun turut masyghul, seperti kata bait:
"Syarat mahbubista kah hujad dunista dusta dada daunina dusta;"
yakni: syarat orang yang kasih itu, bahawa barang yang dikasihi oleh kekasihnya itu ia pun kasih hendaknya; demikian lagi barang yang dikebenci­nya pun.
Maka Sultan Mahmud terlalu sangat menyesal diri baginda, oleh membunuh Bendahara Seri Maharaja itu. Hatta maka Sultan Mahmud pun membuangkan kerajaan baginda. Raja Ahmadlah dirajakan baginda, bergelar Sultan Ahmad Syah. Segala pegawai dan alat kerajaan sekaliannya diserah­kan baginda kepada Sultan Ahmad Syah. Maka Sultan Mah­mud Syah pun diam ke hulu Melaka, pada suatu tempat bernama Kayu Ara; hanya Sang Sura seorang juga teman baginda.
Adapun diceriterakan orang, apabila Sultan Mahmud Syah pergi bermain ke Tanjung Keling, atau kepada barang tempat, baginda berkuda; maka Sang Sura juga mengiringkan baginda. Bawaan Sang Sura, pertama uncang tempat sirih santap, ke­dua bungkusan, ketiga kalarndan; apabila didengar oleh Sultan Ahmad Syah ayahanda baginda berjalan itu, maka disuruh iringkan oleh Sultan Ahmad Syah pada segala Orang Besar-besar.
Setelah Sultan Mahmud Syah melihat orang banyak datang mendapatkan baginda itu, maka Sultan Mahmud pun memacu kudanya lari, tiada mau diiringkan oleh segala Orang Kaya-kaya itu. Maka Sang Sura pun turut berlari, tiada ber­cerai dengan kuda raja; seraya ia berlari-lari itu, kakinya mengipas tapak kuda raja, supaya jangan dilihat orang, tangan­nya mengapur sirih santap, demikianlah perihal Sultan Mah­mud Syah rneninggalkan kerajaan.
Adapun Sultan Ahmad Syah tiada kasih akan Orang Besar­-besar.
yang dikasihi baginda,
pertama Tun Ali Hati seorang namanya, Tun Mai Ulat Bulu seorang, Tun Muhammad Ra­hang seorang, Tun Muhammad Unta seorang, Tun Ali Berudu seorang, Tun Ali Kenyal seorang, dan segala orang muda­-muda dua tiga empat belas orang, dan segala hamba raja dua tiga puluh, itulah ternan baginda bermain, bergurau.
Adapun akan Tun Mai Ulat Bulu itu anak Tun Zainal Abidin, akan Tun Zainal Abidin anak Bendahara Paduka Raja, diam di Lubuk Cina, dipanggil orang Datuk Lubuk Cina. Maka Datuk Zainal Abidin beranak lima orang, tiga orang lelaki; yang tuanya Tun Sallehu'd-Din namanya, yang Tengah Tun Hassanu'd-Din namanya, dan yang bongsu Tun Mahaiyi'd-Din namanya, itulah disebut orang Tun Mai Ulat Bulu, bergelar Seri Udani; yang perempuan itu, diperisteri oleh Bendahara Seri Maharaja. Akan Tun Sallehu'd-Din beranakkan Tun Tahiru'd-Din, akan Tun Tahiru'd-Din beranakkan Tun Janu'd-Din dan Orang Kaya Siogoh; akan Tun Janu'd-Din beranakkan Tun Sulaiman, bapa Seri Bijaya Raja Tun Hussain, dan beranakkan bapa Tun Nanam;
akan Seri Bijaya Raja Tun Hussain beranakkan Tun Bambang; akan Tun Bambang bergelar paduka Seri Raja Muda, beranakkan Tun Kulub dan Tun Dagang; maka Tun Dagang duduk dengan Tun Hitam; anak Seri Amar Bangsa, Datuk Bongsu.
Akan Seri Udani itulah yang sangat dikasihi Sultan Ahmad, dijadikan baginda Temenggung. Adapun akan Tun Fatimah, disebut orang raja perempuan besar, tetapi apabila ia hamil dengan Sultan Mahmud Syah dibuangnya. Maka titah Sultan Mahmud Syah kepada Tun Fatimah, "Mengapatah maka tuan hamil dibuangkan? Tiada sukakah tuan beranak dengan beta?" Maka sahut Tun Fati­mah, "Apatah kerja raja beranak dengan beta lagi, kerana anak raja yang kerajaan telah ada." Maka titah Sultah Mah­mud, "Jikalau tuan hamil sekali lagi, jangan dibuangkan;  jikalau ia lelaki ialah kita rajakan."
Setelah itu maka Tun Fatimah pun hamil pula, tiadalah dibuangkannya lagi. Se­telah genap bulannya, maka Tun Fatimah pun beranak perempuan, terlalu baik parasnya; serta jadi, disambut oleh Sultan Mahmud Syah, lalu dicium baginda; maka dinamai baginda Raja Putih. Terlalu sangat kasih baginda, tiada dapat terkatakan lagi kasih Sultan Mahmud Syah akan anakanda baginda itu.
Hatta maka Tun Fatimah hamil pula; setelah genap bulannya, maka Tun Fatimah pun beranak perempuan juga; maka dinamai oleh Sultan Mahmud, Raja Khadijah. Akan Sultan Ahmad Syah, sentiasa baginda mengaji tasauf pada Makhdum Sadar Jahan. Wa'llahu a'lamu bi'l-sawab, wa ilaihi 'l-marji'u wa'l-ma'ab.http://wakafsedekah.com/3324

Tiada ulasan: