Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-66

Akibat Salam Dibacakan Sembah 

Alkisah maka tersebutlah perkataan Haru, Maharaja Diraja nama rajanya, anak Sultan Sujak, yang turun daripada: batu hulu dikata hilir, hilir dikata hulu. Maka Maharaja Diraja mengutus ke Pasai; Raja Pahlawan namanya yang diutuskan baginda itu. Setelah datang ke Pasai, maka surat itu diaraklah ke dalam. Telah datang ke dalam balai, maka disambut oleh ben tara, diberikan pada orang yang membaca dia; maka di­buka lalu dibacanya. 

Adapun di dalam surat itu, "Salam paduka kakanda." Maka oleh khatib itu, "Paduka kakanda empunya sembah, datang kepada paduka adinda." Maka kata Raja Pahlawan, "Lain surat lain dibaca; salam dikata sembah." Maka oleh khatib itu dibacanya "sembah" juga. Maka berkata pula Raja Pahlawan, "Ah, lain surat, lain dibaca; remak mati di tanah Pasai, jangan mati di tanah Haru. Jika demikian anjing Pasai pun tahu akan sebuah sepatah." Maka dibaca juga oleh khatib Pasai itu "sembah". Maka Raja Pahlawan pun terlalu marah; maka diamuknya segala orang di balai itu, banyak matinya. Maka orang pun gemparlah, maka oleh orang Pasai, Raja Pahlawan dibunuhnya, dan segala temannya itu habis di­bunuhnya. Maka barang orang Haru yang tinggal itu kembali­lah ke Haru, memberitahu rajanya. Maka Maharaja Diraja pun terlalu marah, maka disuruhnya serang Pasai; sebab itulah maka Haru berkelahi dengan Pasai. 

Hatta setelah berapa lama antaranya, maka Maharaja Diraja pun menitahkan hulubalangnya yang bernama Seri Indera, merosakkan segala jajahan Pasai, lalu ke jajahan Melaka. Ada­pun pada zaman itu dari Jugra datang ke Tanjung Tuan, tiada berputusan rumah orang, maka itulah yang dirosakkan oleh orang Haru. Setelah didengar oleh Sultan Alau'd-Din, maka baginda menitahkan Paduka Tuan, anak Bendahara Paduka Raja, dan Laksamana Hang Tuah, dan Seri Bija Diraja, dan segala hulu­balang memairi kelengkapan orang Haru itu.

Maka Paduka Tuan dan segala hulubalang itu pun pergilah. Setelah keleng­kapan Melaka sampai had Pulau Arang,. maka bertemulah dengan kelengkapan Haru, lalu berperang, berlanggar-langgar­an, terlalu azamat bunyinya perang itu, seperti akan kiamat lakunya; tetapi kelengkapan Haru tiga ratus banyaknya, ke­lengkapan Melaka hanya seratus. Pada sebuah perahu Melaka, dua tiga buah perahu Haru. Maka perahu Seri Bija Diraja dan perahu Laksamana, empat lima buah perahu Haru melanggar dia; rupa Senjata seperti hujan. Maka rakyat di perahu Seri Bija Diraja pun habis terjun. Pada ketika itu Tun Isap Berakah di perahu Seri Bija Diraja, maka perahu Seri Bija Diraja pun alah; sekerat haluannya sudah dinaiki oleh segala orang Haru, melainkan Seri Bija Diraja dengan Tun Isap Berakah juga yang lagi terdiri; yang lain semuanya habis terjun.

Maka kata Tun Isap pada Seri Bija Diraja, "Orang Kaya, mari kita amuk. orang Haru ini." Maka kata Seri Bija Diraja, "Sabar dahulu." Maka segala orang Haru pun datanglah ke pitak agung haluan. Maka kata Tun Isap, "Orang Kaya, mari kita amuk orang Haru ini." Maka sahut Seri Bija Diraja, "Belum lagi ketikanya." Maka orang Haru pun datang ke tiang agung; maka kata Tun Isap Berakah, "Orang Kaya, marilah kita amuk orang Haru ini, apa juga dinantikan?" Maka sahut Seri Bija Diraja, "Sabar juga dahulu encik, belum datang pada ketikanya." Maka orang Haru pun datanglah, lalu ke sebelah timbun. Maka Seri Bija Diraja pun masuk ke dalam kurung; maka kata Tun Isap Berakah, "Kusangka berani Seri Bija Diraja ini maka aku mau naik ke perahunya; jika ku tahu akan dia penakut, baiklah aku naik perahu Laksamana." Maka orang Haru pun datanglah hampir ke muka pe­kajangan, maka Seri Bija Diraja pun keluarlah dari kurung seraya katanya pada Tun Isap, "Encik, telah datanglah ketika­nya, marilah kita amuk;" maka kata Tun Isap,· "Baiklah." Maka Seri Bija Diraja dan Tun Isap pun mengamuklah, segala orang Haru terlalu banyak matinya, habis berhamburan terjun lari ke air, yang setengahnya lari ke perahunya Sendiri.

Akan Laksamana demikian juga, banyak perahu orang Haru tengge­lam dilanggarnya; maka kelengkapan Haru pun undurlah lari, lalu diperikut oleh Seri Bija Diraja dan Laksamana, barang yang dapat dinaikinya segala perahu orang Haru itu alah. Maka segala rakyat yang mana terjun itu pun naiklah melanggar kelengkapan Haru, hingga banyaklah yang binasa, tinggal se­bahagian juga lagi. Maka kelengkapan Haru pun patahlah, lalu lari menuju negerinya. Maka diperikut oleh orang Melaka; barang yang terpencil habis dialahkannya. Maka segala orang  Haru pun larilah mengadap rajanya, persembahkan perihalnya itu.

Tiada ulasan: