Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-61

Gema Peristiwa Rampas Kuasa di Pasai

Alkisah, maka tersebutlah perkataan raja Pasai, Sultan Zainal Abidin namanya; akan baginda itu dua bersaudara. Saudara yang muda hendak merebut kerajaan abangnya, maka segala orang Pasai semuanya serta dengan raja muda itu. Maka Sultan Zainal Abidin pun lari menumpang balok orang, lalu ke Melaka. Maka raja muda pun naik rajalah di Pasai. Setelah Sultan Zainal Abidin sampai ke Melaka, maka dipermulia oleh Sultan Mansur Syah, dan diberi baginda persalinan dengan selengkap pakaian. Maka Sultan Mansur Syah pun menyuruh berlengkap akan menghantarkan Sultan Zainal Abidin ke Pasai.

Setelah sudah lengkap akan menghantarkan Sultan Zainal Abidin itu, maka Bendahara Paduka Raja dan Seri Bija Diraja, dan Laksamana, dengan segala hulubalang, semuanya di­titahkan baginda mengikut Bendahara Paduka Raja, menghantar Sultan Zainal Abidin ke Pasai. Telah berapa lama di laut, sampailah ke Pasai. Maka orang Melaka pun naiklah berperang dengan orang Pasai. Empat lima kali perang, tiada juga alah; kerana orang Melaka yang datang itu hanya dua laksa, dan rakyat Pasai dua belas laksa banyaknya, pada sebuah dusun seorang penghulunya. Setelah tiada hasil pekerjaan orang Melaka, maka Laksamana dan Seri Bija Diraja dan segaa hulubalang sekalian pun berkampung pada Bendahara, mesyuarat akan pekerjaan Pasai itu.

Maka kata Bendahara, "Apa bicara kita sekalian, akan kita telah lama di sini, suatu pun pekerjaan kita tiada berketentuan." Maka kata Laksamana dan Seri Bija Diraja, "Adapun kita akan beroleh mengalahkan Pasai ini, sahaja musykillah; kerana kita sedikit, dan orang Pasai ini terlalu banyak. Adalah pada bicara Hamba, baiklah kita kembali dahulu, supaya Yang Dipertuan jangan asa-asaan. " 

Maka kata Bendahara, "Benarlah seperti kata Orang Kaya itu." Maka sahut anak Bendahara, Tun Mat namanya, Tun Pikrama Wira gelarannya; katanya, "Mengapa Tunku hendak pulang dahulu? Adakah kita sudah perang besar barang sekali? Pada bicara sahaya, baik juga kita naiki sekali lagi, alah tak alah pun kembalilah kita. Biarlah sahaya naiki sama-sama dengan Laksamana dan Seri Bija Diraja, serta dengan hulu­balang." Maka kata Laksamana dan Seri Bija Diraja, "Benar seperti kata anakanda itu, biarlah sahaya semua naik meng­gantikan anakanda." Maka kata Bendahara Paduka Raja, "Insya-Allah Taala esoklah kita naik sama-sama." Maka hari pun malamlah, maka Bendahara pun menyuruh menanak nasi, akan memberi orang makan esok hari. 

Setelah hari siang, daripada pagi-pagi hari, segala Orang Kaya-kaya itu pun semuanya berkampung pada Bendahara Paduka Raja. Maka Bendahara menyuruh bersaji nasi, akan memberi orang makan. Maka kata jurutanak, "Pinggan mang­kuk kita kurang, tiada cukup; kerana orang yang diberi makan ini terlalu banyak; dua puluh hidangan pun lebih. Maka kata Bendahara kepada segala Orang Kaya itu, "Adapun kita akan pergi berperang, baiklah kita makan sedaun." Maka oleh Ben­dahara disuruhnya bentangi kajang di pantai itu; di atas kajang itu dihampari daun, maka dibubuhlah nasi di atas daun itu. Maka makanlah Bendahara Paduka Raja dengan segala Orang Kaya-kaya dan hulubalang rakyat sekalian sedaun. Setelah sudah makan, maka Bendahara dan Tun Pikrama Wira, Laksamana, Seri Bija Diraja, Tun Telanai, Seri Akar Diraja, Tun Bijaya Maha Menteri, Tun Bija Diraja, Sang Naya, Sang Setia, Sang Guna, Tun Bija Sura, Sang Jaya Pikrama, Sang Aria Diraja, Sang Rakna, Sang Sura Pahlawan, Sang Setia Pahlawan, Raja Indera Pahlawan, Seri Raja Pahlawan, Raja Pahlawan, Raja Dewa Pahlawan, dan segala hulubalang dan rakyat sekalian pun naiklah ke darat melanggar. Gemuruh bunyi bahana rakyat berjalan itu; gemerlapan rupa tunggul panji-panji, dan rupa sinar cahaya Senjata seperti kilat sabung­-menyabung. 

Maka rakyat Pasai pun keluarlah, terlalu azamat bunyi tempik soraknya, lakunya seperti air yang penuh, rupa tunggul panji-panji seperti pohon kayu. Setelah berhadapanlah kedua pihak rakyat itu, lalu berperanglah; tiada sangka bunyi lagi tempik segala hulubalang, dan sorak segala rakyat, ber­campur-campur dengan bunyi gajah, kuda, terlalu gegak-gempita bunyinya; jika halilintar di langit sekalipun tiada akan kedengaran. Maka daripada kedua pihak itu pun banyak mati dan luka, darah pun tumpah ke bumi, mayat manusia berhantaran di medan. Maka daripada sangat tempoh segala hulubalang Pasai, maka segala rakyat Melaka pun pecah, habis lari berHamburan datang ke air. Segala hulubalang yang gagah berani pun turut lari, melainkan Bendahara juga lagi terdiri di tebing mengelih-ngelih ke belakang, dilihatnya air.

Maka kata Bendahara pada budaknya, si Kerangkang namanya, "Kerangkang, Kerangkang, unjukkan lembingku! Embuh-embuhan tua, seorangku kulepori." Adapun akan Tun Pikrama bertahan tiga orang dengan Hang Isap dan Nina Ishak, Senjatanya panah; maka ketiganya bertelut di tanah memanah pada segala rakyat Pasai itu. Maka segala orang Pasai pun tiada boleh tampil, barang tampil habis mati kena panah orang bertiga itu; maka segala rakyat Pasai pun bertahanlah. Maka kata Nina Ishak pada Tun Pikrama, "Orang Kaya, bagaimana kita bertahan, hanya tiga orang ini? Segala orang kita yang lari itu tiada tahu akan kita lagi ber­tahan ini, baiklah ia kita beritahu."

Maka kata Tun Pikrama. "Baiklah tuan Hamba pergi membalikkan segala orang itu." Maka Nina Ishak pun pergilah membalikkan orang yang lari itu, barang siapa bertemu dengan dia disuruhnya berbalik mendapatkan Tun Pikrama; maka sekalian orang itu pun ber­baliklah. Maka Nina Ishak pun bertemu dengan Tun Hamzah, menantu Tun Pikrama, lari merapah pada semak-semak, tiada memandang ke belakang lagi. Maka diseru oleh Nina Ishak, katanya, "Hei Tun Hamzah! Mengapa maka tuan Hamba lari seperti biawak hitam ini? Bukankah Orang Kaya Tun Pikrama lagi di darat bertahan? Maka sebab tuan Hamba diambil oleh Orang Kaya akan menantu, bukankah kerana rupa, tuan Hamba baik? Rupa dan sikap tuan Hamba pun baik; dan ram­but tuan Hamba ikal, pada sangka Orang Kaya berani juga tuan Hamba maka diambil akan menantu. Jika tidak demikian patutkah tuan Hamba duduk dengan anak Orang Kaya Tun Pikrama itu?" Maka kata Tun Hamzah, "Lagikah Orang Kaya di darat?" Maka sahut Nina Ishak, "Lagi bertahan, berdua dengan Hang Isap. " Maka Tun Hamzah pun berbaliklah, lembingnya dilam­bung-lambungnya, dan perisainya bergenta dikirap-kirapnya. Maka Tun Hamzah pun bertempik melambung-lambung diri­nya, katanya, "Tahanlah amuk Hamzah akhir zaman ini!" Maka lalu ditempuhnya ke dalam rakyat Pasai yang seperti laut itu, habis pecah; barang yang bertemu habis dibunuhnya. 

Maka segala orang Melaka pun turut merempuh semuanya, sama-sama dengan Tun Hamzah mengamuk itu. Maka segala rakyat Pasai pun habislah lari, cerai-berai tiada berketahuan lagi, yang mati pun terlalu banyak. Maka oleh orang Melaka digulungnya sekali-sekali, lalu ke Tebat Madinah; Maka negeri Pasai pun alahlah. Maka oleh orang Melaka dimasuki dari pintu tani, maka istana pun dapatlah; Sultan Pasai pun larilah ke hutan. Maka Sultan Zainal Abidin pun ditabalkan oleh Bendahara.

Beberapa hari Bendahara di Pasai memerintahkan kerajaan Sultan Zainal Abidin, maka Bendahara pun bermohonlah pada Sultan Zainal Abidin, katanya, "Tuanku, diperHamba hendak bermohon kembali, apa pesan tuanku kepada paduka ayahanda?" Maka kata Sultan Zainal Abidin, "Yang sembah Hamba di Melaka itu, tinggal di Melakalah." Maka Bendahara Paduka Raja pun marah mendengar kata Sultan Zainal Abidin itu maka kata Bendahara, "Yang sembah Hamba di Pasai itu pun, tinggal di Pasailah," lalu Bendahara turun ke perahu, dan sekalian pun kembalilah.

Setelah datang ke Jambu Air, maka datang orang dari darat mengatakan Sultan Zainal Abidin sudah alah, didatangi oleh raja Pasai pula. Setelah Bendahara mendengar khabar itu, lalu bermesyuarat dengan Laksamana dan Seri Bija Diraja serta segala hulu balang sekali­annya. Maka kata Laksamana, "Baik jika kita balik, kita rajakan Sultan Zainal Abidin, supaya masyhur nama Yang Dipertuan pada segala negeri." Maka kata Bendahara, "Tiada Hamba mau, kerana ia tiada mau menyembah duli Yang Di pertuan lagi; tiadalah Hamba mau merajakan dia lagi." Maka kata segala yang banyak pun, "Yang mana bicara datuk, sahaya semua menurut." Setelah itu maka Bendahara pun belayarlah.

Hatta berapa lamanya di jalan, maka sampailah ke Melaka. Bendahara dan segala hulubalang pun datanglah ke istana mengadap, Maka Sultan Mansur Syah murka akan Bendahara, tiga hari tiada ditegur baginda, oleh tiada mau balik merajakan Sultan Zainal Abidin. Maka Sultan Mansur Syah menyuruh mengadap, maka baginda pun bertanya pada Laksamana akan perihal tatkala di Pasai. Maka Laksamana berdatang sembah berjahat Bendahara. Maka Sultan Mansur Syah makin sangat murka akan Bendahara. Tatkala itu segala anak buah Bendahara semua pun ada mengadap baginda.

Setelah itu baginda pun berangkat masuk; maka segala yang mengadap itu, masing-masing pulang ke rumah. Maka segala anak buah Bendahara pun datang kepada Bendahara, segala kata Laksamana, yang berjahat Bendahara kepada Sultan Mansur Syah itu, semuanya dikhabarkan pada Bendahara Paduka Raja; maka Bendahara pun diam. 

Setelah esok hari, maka Sultan Mansur Syah pun keluar dihadap orang banyak, segala pegawai semuanya hadir me­ngadap, melainkan Laksamana juga yang tiada. Maka Sultan Mansur Syah menyuruh memanggil Bendahara Paduka Raja, maka Bendahara pun datanglah mengadap. Maka Sultan Mansur Syah bertanya kepada Bendahara akan hal kelakuan tatkala di Pasai itu, Maka Bendahara berdatang sembah ber­khabar tatkala perang di Pasai itu, dan berbagai-bagai pujinya akan Laksamana.

Maka Sultan Mansur Syah pun hairan mendengarnya; maka baginda memberi persalin akan Bendahara dengan sepertinya,' dengan selengkap pakaian kerajaan di­anugerahkan baginda. Tun Pikrama, dan Hang Isap, dan Tun Hamzah, dan Nina Ishak, semuanya dikurniai persalinan. Maka Tun Pikrama digelar Paduka Tuan, akan anak Tun Pikrama yang bernama Tun Khoja Ahmad, bergelar Tun Pikrama; ialah yang beranakkan Tun Isap Berakah; akan Tun Isap Berakah beranakkan Tun Amat dan Tun Muhammad dan Tun Biajid;: dan beberapa orang perempuan. Akan Tun Hamzah digelar baginda Tun Perpatih Kasim, oleh jasanya menyiahkan orang Pasai. Maka Buru dianugerahkan kepada Paduka Tuan; pada zaman itu kelengkapan Bum itu empat puluh banyaknya lancaran yang bertiang tiga.

Setelah itu maka Sultan Mansur Syah pun berangkatlah masuk. Maka Bendahara dengan sekalian yang mengadap pun kembali masing-masing ke rumahnya. Maka segala anak buah Laksamana datang kepada Laksa­mana. Akan kata-kata Bendahara Paduka Raja memuji Laksamana di hadapan Sultan Mansur Syah itu, semuanya dikhabarkan kepada Laksamana. Maka Laksamana pun segera pergi kepada Bendahara Paduka Raja; didapatinya Bendahara sedang penuh dihadap orang banyak. Maka Laksamana pun datang lalu meniarap, menyembah kaki Bendahara Paduka Raja. Maka sembah Laksamana "Sungguhlah tunku sedia asal Orang Besar-besar, penghulu pada sahaya semua." Adapun diceriterakan oleh yang empunya ceritera, tujuh kali Laksa­mana menyembah, meniarap pada kaki Bendahara Paduka Raja. Wa 'llah u a 'lam ubi 'l-sawab, wa ilaihi 'l-marji 'u wa 'l-ma 'ab.

Tiada ulasan: