Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-28

Susunan Tertib Adat Istiadat Diraja

Adapun apabila raja dihadap orang di balairung, maka Benda­hara dan Penghulu Bendahari dan Temenggung, dan segala menteri dan Orang Besar-besar, segala sida-sida duduk di seri balai; maka segala anak raja-raja itu duduk dikelek-kelekan balai kiri kanan, dan segala sida-sida yang muda-muda duduk diselang-selang antara Bentara, dan hulubalang muda-muda berdiri di ketapakan balai memikul pedang, dan kapala ben­tara yang di kiri itu, daripada anak cucu menteri yang patut akan menjadi Bendahara dan Penghulu Bendahari dan Temeng­gung; dan kepala bentara yang di kanan itu, daripada anak cucu hulubalang yang akan patut jadi Laksamana dan Seri Bija Diraja; dan barang siapa bergelar Sang Setia bakal Seri Bija Diraja, dan barang siapa bergelar Sang Guna bakal Lak­samana, dan barang siapa bergelar Tun Pikrama bakal Benda­hara.

Syahadan jika menjunjung duli, dahulu kepala bentara yang empat lima orang itu daripada sida-sida yang duduk di Seri balai itu, melainkan segala menteri yang besar-besar. Ada­pun nakhoda Cempa yang pilihan duduk di seri balai; maka segala anak tuan-tuan yang bersahaja-sahaja duduk di selasar balai. Adapun segala perkakas raja, seperti ketur dan kendi, kipas dan barang sebagainya diselang-selang duduknya; me­lainkan puan dan pedang dikelek-kelekan kiri dan kanan; pedang kerajaan itu, Laksamana atau Seri Bija Diraja memi­kul pedang itu. Dan apabila utusan datang atau pergi, ceper dan kerikal dibawa hamba raja dari dalam, maka disambut oleh kepala bentara yang di kanan, kerikal itu diletakkan had Bendahara. Maka ceper dan tetarupan diberikan pada orang yang mem­bawa surat.

Jika surat dari Pasai atau dari Haru, dijemput dengan selengkap alat kerajaan: gendang, serunai, nafiri, nagara, payung putih dua berapit; melainkan mendeli juga yang tiada pergi menjemput itu; dan menteri mengepalakan gajah, dan bentara di buntut gajah; sida-sida membawa surat dengan penghulu biduanda kecil; dan gajah dikepilkan di hujung balai, kerana raja dua buah negeri itu sama besamya dengan raja Melaka, tua muda sekaliannya berkirim salam jua. Telah datang ke balai, maka surat disambut oleh hulu­balang asal, yakni kepala bentara yang dari kanan; kepala bentara yang dari kiri menyampaikan titah raja kepada utus­an, kepala bentara yang di kanan menyampaikan sembah.

Dan jika surat dari negeri lain, dikurangkan hormatnya dari­pada itu, sekadar gendang serunai sahaja, dan payung kuning juga; dan jikalau patut bergajah, bergajah; dan jikalau patut berkuda, berkuda; maka diturunkan di luar pintu yang di luar sekali. Jika raja itu terbesar sedikit, diberi bernafiri dan payung, satu putih, satu kuning; Gajah diderumkan di dalam pintu yang di luar, kerana dahulukala pintu itu tujuh lapis. Bermula utusan itu, jika akan pulang, dipersalini adatnya, dan jika utusan Rekan sekalipun, dipersalin juga; dan jika utusan kita akan pergi pun dipersalin juga adatnya. Jika baginda menggelar orang, maka raja dihadap orang di balairung, orang beradat. Maka dijemput orang itu: jika "Perserian ", Orang Besar-besar menjemput dia; jika "Per­sangan", orang kecil menjemput dia; jika "Pertuanan" orang sedang menjemput dia; dan jika orang bergelar itu patut bergajah, dibawakan gajah; yang patut berkuda, dibawakan kuda; dan jikalau tiada patut bergajah dan berkuda, dibawa berjalan dengan bingkisan, dengan payung dan gendang se­runai, tetapi payung itu, ada hijau, ada yang biru, ada yang merah, dan sebesar-besamya payung kuning; dan payung putih dengan nagara itu mahal adanya, sebaik-baiknya nafiri. Dan payung kuning itu payung anak raja-raja dan orang besar-besar; dan payung ungu dan merah dan hijau itu payung sida-sida dan ben tara hulubalang sekalian. Adapun payung  biru dan hitam itu akan payung barang orang bergelar juga. Telah orang bergelar itu datang ke dalam, maka dihenti­kan di luar, maka ciri yang amat indah-indah bunyinya di­bacakan orang di hadapan raja.

* Daripada anak cucu Batala itulah yang membaca ciri itu. Telah sudah ciri itu dibaca, maka dibawa orang keluar; adapun yang menyambut ciri itu daripada kaum keluarga orang bergelar itu juga, maka dibawalah masuk; maka dibentangkan tikar barang di mana dikehendaki raja, supaya kemudian pun di sanalah dia duduk. Maka datanglah persalin; jika akan jadi Bendahara, lima ceper persalinannya; baju seceper, kain seceper, destar seceper, sebai seceper, ikat pinggang seceper; jikalau anak raja-raja dan para menteri cateria empat ceper juga, ikat pinggang tiada; jikalau bentara sida-sida hulubalang tiga ceper; kain seceper, baju seceper, destar seceper, ada yang semuanya sekali seceper, ada yang tiada berceper, kain, baju, destar di biru-biru sahaja, maka diampu oleh Hamba raja, datang pada orang bergelar itu disampaikan di lehemya. Maka dipeluk oleh orang itu lalu dibawanya keluar.

Dan jika persalin utusan, demikian juga adatnya, masing-masing pada patutnya. Setelah datang persalinan, maka orang bergelar itu keluar bersalin, sudah bersalin masuk pula, maka dikenakan orang patam dan pontoh, kerana orang bergelar itu semuanya ber­pontoh, tetapi masing-masing pada patutnya; ada yang ber­pontoh bemaga dengan penangkal dan azimat, ada yang ber­pontoh Permata, ada yang berpenyangga sahaja, ada yang ber­pontoh perbuatan khalkah biru, ada yang berpontoh perak; dan yang bertimbalan, ada yang sebelah. Setelah sudah, maka ia menjunjung duli lalu pulang, disuruh hantar pada siapa patut, atau orang yang menjemput itu juga menghantari, diarak; ada yang bergendang serunai sahaja, ada yang bernafiri, ada yang bernagara, ada yang berpayung putih, tetapi mahal adanya payung putih dan nagara itu; sedang payung kuning dan nafiri lagi susah diperoleh pada zaman itu.

Syahadan apabila raja berangkat hari raya berusung, Penghulu Bendahari memegang kepala usungan yang di kanan, dan yang di kiri Laksamana, dan di belakang itu Menteri keduanya memegang dia, dan pada rantai dekat kaki raja.

*Lihat Ciri Istiadat Berunai di bahagian Lampiran.

Seri Bija Diraja memegang dia; dan bentara, hulubalang berjalan dahulu di hadapan raja, masing-masing dengan jawatannya. Segala alat kerajaan dibawa orang berjalan di hadapan raja, tombak kerajaan sebatang dari kiri dan sebatang dari kanan; di hadapan raja segala bentara memikul pedang, dan di hadap­an sekali segala orang yang berlembing. Adapun jogan di hadapan raja, dan di hadapannya gong gendang dan segala bunyi-bunyian, negara dari kanan, nafiri dari kiri; jikalau berjalan, lebih kanan daripada kiri; dan pada kedudukan, lebih kiri daripada kanan.

Demikian lagi ketika mengadap nobat pun demikian juga; orang yang berjalan di hadapan raja itu, barang yang kecil dahulu. Adapun tombak berjajar dan segala pawai dahulu sekali, dan pelbagai bunyi-bunyian serba jenis sekaliannya dahulu. Adapun Bendahara berjalan di belakang raja dengan kadi dan pakeh, segala Orang Besar-­besar dan segala menteri yang tua-tua. Bermula jika raja bergajah, Temenggung di kepala gajah, Laksamana atau Seri Bija Diraja di buntut, bentara memikul pedang kerajaan.

Adapun jika mengadap nobat, barang Orang Besar-besar dari kiri gendang; barang orang keci1 dari kanan gendang. Adapun yang kena sirih nobat pertama Bendahara dan anak raja-raja, dan Penghulu Bendahari, dan Temenggung, dan Menteri keempat, dan kadi, dan pakeh, dan Laksamana, Seri Bija Diraja, dan sida-sida yang tua-tua, dan barang siapa yang dikehendaki raja, dan cateria, itu pun jikalau ada Ben­dahara mengadap nobat; jikalau tiada Bendahara, tiadalah bersirih puan itu, jika ada anak raja-raja sekalipun.

Sebermula apabila raja bekerja, Penghulu Bendaharilah yang memerintahkan dalam, dan menyuruhkan penghulu balai menghiasi balai dan membentang tikar, dan menggan­tung tabir dan langit-langit, dan melihati makanan orang, dan mengunjung orang, memanggil orang, kerana hamba raja, dan segala bendahari raja, dan segala yang memegang hasil negeri raja, dan syahbandar sekalian dalam kira-kira Penghulu Bendahari belaka. Maka Penghulu Bendaharilah menyuruh memanggil orang, dan akan Temenggung mengatur orang makan di balai. Maka orang makan itu berhad, hanya empat sehidangan, terus lalu ke bawah; demikian juga jika teman­nya makan itu tiada seorang, tinggal tiga; jika tiada dua, tinggal dua; jika tiada tiga, tinggal seorang, makan juga ia; tiada dapat yang di bawah itu naik menggenapi di tempat yang di atas. Adapun Bendahara makan seorangnya sehi­dangan dengan anak raja. Demikianlah istiadat pada zaman Melaka; banyak lagi lain dari itu, jikalau dikatakan semuanya nescaya bimbang hati orang yang mendengar dia.

Syahadan jika malam dua puluh tujuh, tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid, Temenggung menge­palakan gajah; maka puan dan segala alat kerajaan dan gen­dang, semuanya diarak dahulu ke masjid. Setelah malam maka raja berangkat seperti adat hari sembahyang terawih, sudah itu berangkat kembali. Setelah esok. harinya maka Laksamana mengarak serban, adat raja-raja Melayu berangkat ke masjid berTengkolok berbaju sarong, itulah yang jadi larangan pada orang kahwin; barang siapa yang dikumiai maka beroleh memakai dia; dan memakai cara Keling itu pun larangan lagi, melainkan barang siapa sedia pakaian, dapatlah dipakainya sembahyang dan kahwin.

Tatkala hari raya kecil atau besar, maka Bendahara dan segala Orang Besar-besar sekaliannya masuk berkampung ke dalam; usungan pun diarak oleh Penghulu Bendahari masuk. Setelah melihat usungan, maka segala orang yang duduk di balai habis turun berdiri, beratur bersaf-saf, maka "gendang adi-mula" pun dipalu oranglah tujuh ragam; pada seragam nafiri berbunyi. Setelah genaplah tujuh kali, maka raja pun berangkatlah keluar bergajah diarak ke istana. Setelah mereka melihat raja, sekaliannya duduk di tanah, maka usungan pun terkepillah di astaka, maka Bendahara naik ke astaka menyam­but raja naik ke atas usungan, lalu berangkat ke masjid seperti yang tersebut dahulu itu. Adapun tatkala orang mengadap nobat ada hari bulan Ramadan atau Syawal, setelah rata beratur sekalian hulubalang di kiri kanan gendang, jikalau ada Raja Muda mengadap nobat, maka dipersilakan oleh bentara Raja Muda itu berdiri di atas permaidani. Setelah itu nafiri pun berbunyi tiga kali, maka sida-sida keluar di dalam, disambut bentara. Itulah istiadat raja-raja Melayu dahulukala, barang yang pen­dengaran sinda itulah sinda katakan.

Kata rawi, bahawa Sultan Muhammad Syah selama di atas kerajaan, terlalu sekali adil baginda pada memeliharakan segala manusia. Maka negeri Melaka pun besarlah, dan jajahannya pun makin banyaklah; yang arah ke barat hingga Bernas Ujung Karang, arah ke timur hingga Terengganu. Maka masyhurlah pada segala negeri dari bawah angin datang ke atas angin bahawa negeri Melaka terlalu besar, lagi dengan makmumya; dan rajanya daripada bangsa Raja Iskandar Zul­ Karnain; dan pihak Raja Nusyirwan Adil, raja masyrik magh­rib; pancaran Nabi Sulaiman 'alaihi s-salam. Maka segala raja-raja sekaliannya datang ke Melaka mengadap baginda. Segala raja-raja itu dihormati baginda, dan dipersalin baginda dengan pakaian yang mulia-mulia. Maka segala dagang bawah angin dan dagang atas angin sekaliannya datang ke Melaka, terlalulah ramainya bandar Melaka pada zaman itu. Maka oleh segala dagang Arab dinamainya Malakat, yakni perhlm­punan segala dagang, dari kerana banyak pelbagai jenis dagang ada di sana; tambahan segala Orang Besar-besamya punsangat saksama, Wallahu a'lamu bis-sawab wa ilaihil­marji'u wal-ma 'ab.

Tiada ulasan: