Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-21

Raja Pasai Ditipu dan Ditawan

Alkisah maka tersebutlah perkataan. raja Syahru'n-Nuwi; terlalu besar kerajaannya, dan terlalu banyak hulubalang dan rakyatnya tiada terpemanai lagi. Maka dikhabarkan orang kepada raja Syahru'n Nuwi, negeri Pasai terlalu ramai, segala dagang dan saudagar banyak dalam negeri Pasai, dan rajanya terlalu besar kerajaannya. Maka raja Syahru'n-Nuwi pun bersabda kepada segala hulubalangnya, "Siapa dapat menang­kap raja Pasai?" Maka ada seorang hulubalangnya, terlalu gagah berani, Awi Dicu namanya; maka sembahnya, "Ya tuanku, jikalau ada kurnia duli tuanku, empat ribu hulu­balang diberi akan Hamba, Hambalah menangkap raja Pasai itu, dan membawa dia dengan hidupnya ke bawah duli tuan­ku."

Maka oleh raja Syahru'n Nuwi diberinya hulubalang empat ribu dan seratus buah sum, diserahkannya kepada hulubalang itu, maka berlengkaplah ia. Setelah mustaed maka Awi Dieu pun belayarlah ke Pasai pura-pura berniaga sum yang banyak itu; akan dirinya dikatakannya utusan Raja Syahru'n Nuwi. Setelah didengar oleh Sultan Maliku't-Tahir bahawa utusan raja Syahru'n-Nuwi datang, maka disuruh baginda alu-alukan, serta suratnya disuruh sambut pada segala hulubalang baginda. Setelah sampai ke darat maka suruhan itu pun dibawa oranglah. Maka oleh Awi Dicu diisinya peti empat buah dengan empat orang hulubalang yang gagah. Maka dipesani­nya, "Apabila kamu kelak sampai ke hadapan raja Pasai, bukalah peti ini; kamu keluar tangkap raja Pasai," maka peti itu diberikannya kunci dari dalam, maka diarak oranglah peti yang dikatakan "bingkisan kepada raja Pasai itu."

Se­telah datanglah ke hadapan raja Pasai, maka surat itu pun dibaca oranglah di hadapan raja Pasai. Maka hulubalang Syahru'n Nuwi yang di dalam peti itu pun keluar menangkap raja Pasai itu. Maka segala hulubalang Pasai pun gemparlah, masing-masing menghunus Senjata hendak memerangi hulubalang Syahru'n-Nuwi. Maka kata hulubalang itu, "Jikalau kamu memerangi kami, raja kamu sahaja kami bunuh." Setelah segala hulubalang Pasai mendengar kata sekalian mereka itu, maka hulubalang Pasai pun berhentilah, masing­-masing berdiam diri. Maka Awi Dicu dengan segala hulu­balang Syahru'n Nuwi pun turunlah ke perahunya membawa raja Pasai, lalu belayar kembali ke negeri Syahru'n Nuwi. Setelah datang, maka raja Pasai pun dipersembahkan oleh Awi Dicu kepada raja Syahru'n Nuwi. Maka raja Syahru'n Nuwi pun terlalulah sukacitanya, Awi Dicu dengan segala yang pergi itu semuanya dipersalini oleh raja Syahru 'n­ Nuwi. Adapun akan raja Pasai itu disuruhnya menggembala ayam.

Sebermula maka tersebutlah perkataan Sidi Ali Ghiathu'd-Din muafakat di negeri Pasai dengan segala menteri yang tua-tua, akan berbuat sebuah kapal dan dibelinya segala dagangan Arab, kerana segala orang Pasai pada zaman itu semuanya tahu bahasa Arab. Maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun naiklah ke kapal lalu belayar. Hatta berapa lamanya di jalan, sampailah ke negeri Syahru'n-Nuwi; maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun naiklah ke darat mengadap raja Syahru'n- Nuwi, segala lasykamya semuanya memakai pakaian Arab, membawa persembahan diperbuatnya sepohon kayu emas dan buahnya daripada sekalian permata, kira-kira sebahara emas harganya.

Setelah raja Syahru'n-Nuwi melihat persembah Sidi Ali Ghiathu'd-Din itu terlalulah sukacita rasa hatinya, maka kata raja Syahru'-Nuwi, "Apa juga kehendakmu kepada aku?" Maka sembah Sidi Ali Ghiathu'd-Din, "Tiada apa kehendak kami," maka raja Syahru'n-Nuwi pun hairan dalam hatinya, memandang persembahan mereka itu amat banyak beberapa bahara itu. Maka Sidi Ghiathu'd-Din pun bermohonlah, seka­liannya turun ke kapal. Beberapa hari antaranya, maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun naik pula mengadap raja Syahru'n-Nuwi, membawa per­sembahan papan catur emas, buahnya permata, sebelah hijau dan sebelah merah; itu pun kira-kira sebahara emas harganya. Maka kata raja Syahru'n-Nuwi, "Apa juga kehendak kamu kepada aku, supaya aku beri akan kamu." Maka sembah mereka itu, "Tiada apa kehendak kami, tuanku," sekalian­nya pun bermohon turun ke kapal. Setelah berapa hari pula antaranya, musim kembali pun datanglah; maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun membaiki alat kapalnya akan belayar. Setelah hadir, maka sekalian mereka itu pun naiklah mengadap raja Syahru 'n-Nuwi, membawa per­sembahan itik emas, seekor jantan dan seekor betina, kira­ kira sebahara emas harganya; dan satu pasu emas diisinya dengan air penuh. Maka itik itu pun dilepaskannya dalam pasu itu, lalu itik itu berenang berambat-ambat dua laki bini serta menyelam. Maka raja Syahru'n-Nuwi pun terlalu amat hairan melihat perbuatan hikmat mereka itu.

Maka sabda raja Syahru'n-Nuwi, "Berkata benarlah kamu sekalian, apa juga kehendakmu; demi Tuhan yang kusembah ini, barang yang kamu kehendaki, dada kutahani." Maka sembah Sidi Ali Ghiathu'd-Din, "Ya tuanku, jikalau ada kurnia raja akan kami sekalian, orang yang menggembala ayam raja itulah kami pohonkan ke bawah duli raja." Maka titah raja Syahru n-Nuwi, "Adapun ia itu raja Pasai; oleh kamu kehendaki maka aku anugerahi akan kamu." Maka sembah mereka itu, "Oleh ia sama Islam maka kami pohon­kan ke bawah duli raja." Maka oleh raja Syahru'n-Nuwi, Sultan Muliku't-Tahir dianugerahkannya kepada Sidi Ali Ghiathu'd-Din, lalu dibawanya turun ke kapal.

Setelah di­mandikan dan dipersalinnya dengan pakaian kerajaan, maka angin pun turunlah; maka sauh pun dibongkar orang maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun belayarlah. Berapa hari di laut, Hampirlah ke Pasai.

Tiada ulasan: