Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-20

Mula Kedatangan Islam ke Alam Melayu

Alkisah maka tersebutlah perkataan raja Pasai, demikian hika­yatnya: diceriterakan oleh yang empunya ceritera ada Merah dua bersaudara, diam Hampir Pasangan. Adapun akan asal Merah itu dari Gunung Sengkuang; yang tua Merah Caga namanya, dan yang muda Merah Silu namanya. Maka adalah Merah Silu itu menahan lukah kerjanya, kena gelang-gelang itu maka dibuangkannya, ditahannya pula lukahnya kena pula gelang-gelang itu.
Setelah berapa ditahannya lukahnya itu demikian juga, maka oleh Merah Silu gelang-gelang itu direbusnya, maka gelang-gelang itu menjadi emas dan buihnya menjadi perak. Maka oleh Merah Silu ditahannya pula lukahnya kena gelang-gelang itu direbusnya, jadi emas seperti dahulu itu juga; maka banyaklah Merah Silu beroleh emas. Maka terdengarlah kepada Merah Caga bahawa adindanya, Merah Silu santap gelang-gelang; maka Merah Caga pun marahkan adindanya itu hendak dibunuhnya. Setelah ter­dengar kepada Merah Silu, kakanda baginda hendak mem­bunuhnya itu, maka Merah Silu pun lari ke Rimba Jurun. Maka orang yang di Rimba Jurun itu diemasinya, maka sekalian orang itu pun menurut katanya.

Adalah pada suatu riwayat Merah Silu pergi berburu, maka anjingnya bernama Si Pasai itu pun menyalak. Dilihat Merah Silu Si Pasai menyalak itu di atas tanah tinggi, seperti ditimbun orang rupanya. Maka Merah Silu naik di atas tanah tinggi itu, maka dilihatnya seekor semut besar seperti kucing; maka oleh Merah Silu semut itu diambil dan dimakannya. Maka tanah tinggi itu diperbuatnya akan tempat, dinamainya Semundra ertinya semut merah .

Sebermula maka tersebutlah pada zaman Rasul Allah salla'llahu 'alaihi wa salam, baginda bersabda pada segala sahabat:

"Pada akhir zaman kelak, ada sebuah negeri di bawah angin, Semundra namanya; maka apabila kamu dengar kha­bamya negeri Semundra itu, maka segeralah kamu pergi ke negeri itu, bawa isi negeri Semundra itu masuk Islam, kerana dalam negeri itu banyak wali Allah akan jadi; tetapi ada pula seorang fakir di negeri Mu'tabari namanya, ialah kamu bawa sertai kamu,

setelah berapa lamanya kemudian daripada sabda nabi salla'llahu 'alaihi wa salam, maka terdengarlah kepada segala negeri, datang ke Mekah pun kedengaran nama negeri Semundra itu, Syarif di Mekah menyuruhkan sebuah kapal membawa segala perkakasan kerajaan seraya disuruhnya singgah ke negeri Mu'tabari; adapun nama nakhoda kapal itu Sheikh Ismail.

Maka kapal itu pun belayarlah, lalu ia singgah di negeri Mu'tabari. Adapun raja dalam negeri itu Sultan Muhammad namanya; maka baginda bertanya, "Kapal dari mana ini?" Maka sahut orang dalam kapal itu; "Adalah kami ini kapal dari Mekah, hendak pergi ke negeri Semundra." Adapun Sultan Muhammad itu daripada anak cucu hadrat Abu Bakar Al Siddik radhi Allahu anhu. Maka ujar orang kapal itu, "Kera­na kami pergi ini dengan sabda nabi Rasul Allah."

Setelah didengar oleh Sultan Muhammad sabda Rasul Allah salla'llahu 'alaihi wa salam itu maka dirajakannya anaknya yang tua di negeri Mu'tabari akan ganti kerajaannya; maka baginda dengan anakanda baginda yang muda memakai pakaian fakir, meninggalkan kerajaan turun dari istana lalu naik kapal itu; katanya, "Kamu bawa Hamba ke negeri Semundra." Maka pada hati orang isi kapal itu, bahawa inilah mudah-mudahan fakir yang seperti sabda Rasul Allah itu. Maka fakir itu pun dibawanyalah naik kapal lalu belayar.

Berapa lamanya di jalan maka sampailah kepada sebuah negeri, Fansuri namanya; maka segala orang isi negeri itu pun masuk agama Islamlah. Keesokan harinya maka fakir itu pun naik ke darat membawa Quran, maka disuruhnya baca pada orang isi negeri Fansuri itu, seorang pun tiada dapat membaca dia. Maka dalam hati fakir itu bukan negeri ini yang seperti sabda nabi kita Muhammad Rasul Allah salla 'llahu 'alaihi wa salam itu. Maka turunlah ia ke kapal kepada nakhoda Sheikh Ismail, belayar pula berapa lamanya, maka sampailah kepada sebuah negeri Lamiri namanya, maka orang Lamiri itu pun masuk Islam. Maka Fakir itu pun naik ke darat membawa Quran; maka disuruhnya baca pada orang dalam negeri itu, dan seorang pun tiada dapat membaca dia. Maka fakir itu pun kembali ke kapal lalu belayar.

Berapa lamanya maka sampailah ke negeri Haru namanya maka segala orang dalam negeri Haru itu pun semuanya masuk Islam. Maka fakir pun naiklah ke darat membawa Quran, maka di­suruhnya baca pada orang negeri itu, dan seorang pun tiada tahu membaca dia. Maka fakir itu pun bertanya kepada orang dalam negeri itu, "Di mana negeri yang bernama Semundra itu?" Maka kata orang itu, "Sudah lalu." Maka fakir itu pun turunlah ke kapal, lalu belayar berbalik pula; maka jatuh ke negeri Perlak, maka sekalian mereka itu pun diislamkannya.

Maka kapal itu pun belayarlah ke Semun­dra. Maka fakir pun naik ke darat, maka ia bertemu dengan Merah Silu berkarang di pantai. Maka fakir itu pun bertanya katanya, "Apa negeri ini?" Maka sahut Merah Silu, "Adapun nama negeri ini Semundra. “Maka kata fakir itu, "Siapa nama pengetuanya dalam negeri ini?" Sahut Merah Silu, "Hamba­lah pengetua sekalian mereka itu." Maka oleh fakir itu Merah Silu diislamkannya dan diajarinya kalimatul syahadat. Setelah Merah Silu Islam maka Merah Silu pun kembali ke rumahnya, fakir itu pun kembalike kapal.

Syahadan pada malam itu Merah Silu pun tidur, maka ia bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah salla'llahu 'alaibi wa salam. Maka sabda Rasulullah kepada Merah Silu, "Ngangakan mulutmu!" Maka oleh Merah Silu dingangakan mulutnya; diludahi oleh Rasulullah mulut Merah Silu. Maka Merah Silu pun terjaga dari tidumya. Diciumnya bau tubuhnya seperti bau narawastu. Telah hari siang, maka fakir pun naik ke darat membawa Quran disuruhnya baca pada Merah Silu. Maka oleh Merah Silu dibacanya Quran itu; maka kata fakir itu kepada Sheikh Ismail, nakhoda kapal, “Inilah ‘alaihi wasalam itu.” Maka oleh Sheikh Ismail segala perkakasan kerajaan yang dibawanya itu semuanya diturun­kannya dari dalam kapal itu.

Maka Merah Silu dirajakannya dan dinamainya Sultan Maliku’s Salleh. Adapun yang besar dalam negeri itu dua orang, Seri Kaya seorang namanya, Bawa Kaya seorang namanya; keduanya masuk Islam. Seri Kaya bernama Sidi Ali Ghiathu'd-Din dan Bawa Kaya bernama Sidi Asma Yaumi'd-Din, Maka Sheikh Ismail pun belayarlah kembali ke Mekah, dan fakir itu tinggal­lah di negeri Semundra akan menetapi Islam isi negeri Semun­dra itu, Kemudian dari itu maka Sultan Maliku's-Salleh menyu­ruhkan Sidi Ali Ghiathu'd-Din ke negeri Perlak, meminang anak raja Perlak.

Adapun raja Perlak itu beranak tiga orang perempuan, dua orang anak gahara, seorang anak gundik, Ganggang namanya. Setelah Sidi Ali Ghiathu'd-Oin datang ke Perlak, ketiga anak baginda itu ditunjukkannya kepada Sidi Ali Ghiathu'd-Din. Puteri yang dua bersaudara itu duduk di bawah mengupas pinang, anaknya Puteri Ganggang itu disuruhnya duduk di atas, pada tempat yang tinggi; berkain wama air mawar, berbaju wama jambu, bersubang lontar muda, memegang bunga jengkalan; terlalu baik parasnya. Maka Sidi Ali Ghiathu'd-Din pun datang mengadap. Maka titah raja Perlak, "Itulah anak Hamba dua orang duduk di bawah, seorang yang di atas itu." Maka sembah Sidi Ali Ghiathu'd-Din kepada raja Perlak," Anakanda yang duduk di atas itulah dipohonkan oleh paduka anakanda;" tetapi Sidi Ali Ghiathu d-Din tiada tau akan puteri Ganggang itu anak gundik raja Perlak.

Maka raja Perlak pun menyuruh berleng­kap seratus buah perahu, Tun Perpatih Pandak disuruh meng­hantar Puteri Ganggang itu ke negeri Semundra. Maka Malik­us Salleh pun keluarlah mengalu-alukan Puteri Ganggang hingga Jambu Air, dibawanya masuk ke negeri Semundra dengan seribu kemuliaan dan kebesaran. Setelah datang ke Semundra maka baginda pun memulai pekerjaan berjaga­-jaga beberapa hari, berapa malaman lamanya. Setelah itu maka baginda pun kahwinlah dengan Puteri Ganggang. Telah sudah kahwin itu maka memberi kurnia akan segala hulu­balang dan memberi derma akan fakir dan miskin dalam negeri Semundra itu daripada emas dan perak, dan akan Tun Ppatih Pandak. Setelah selesailah daripada itu, berapa antaranya maka Tun Perpatih Pandak pun bermohonlah kem­bali ke Perlak.

Hatta maka Sultan Maliku's-Salleh dengan Puteri Ganggang pun beranak dua orang lelaki, yang tua dinamai baginda Sultan Maliku't- Tahir dan yang muda dinamai baginda Sultan Maliku'l-Mansur; akan Sultan Maliku't-Tahir diserah­kan baginda kepada Sidi Ali Ghiathu'd-Din dan Sultan Mali­ku'l-Mansur diserahkan kepada Sidi Asma Yaumi'd-Din. Setelah berapa lamanya Sultan Maliku't-Tahir dan Sultan Maliku'l-Mansur pun besarlah, dan negeri Perlak pun alah oleh musuh dari seberang, dan orang Perlak pun pindahlah ke negeri Semundra. Maka Sultan Maliku's-Salleh pun berfikir dalam hatinya hendak berbuat negeri akan tempat anakanda baginda; maka titah Sultan Maliku's-Salleh pada segala Orang Besar-besar, "Esok hari kita pergi berburu."

Setelah pagi-­pagi hari maka Sultan Maliku's-Salleh pun naiklah gajah yang bernama Permadewan itu, lalu berangkat ke seberang. Datang ke pantai, maka anjing yang bernama Si Pasai itu pun menyalak; maka Sultan Maliku's-Salleh pun segera mendapatkan anjingnya itu menyalak tanah tinggi, sekira-kira luas tempat istana, dengan kelengkapannya terlalu amat baik, seperti ditempa rupanya. Maka oleh Sultan Maliku's-Salleh disuruh­nya tebas. Setelah sudah maka diperbuatnya negeri; pada tempat tanah tinggi itu dibuatnya istana, lalu dinamainya negeri itu"Pasai", menurut nama anjingnya itu, Maka anak­anda baginda, Sultan Maliku't-Tahir pun dirajakan baginda di Pasai itu, Sidi Ali Ghiathu'd-Din dijadikan baginda Mang­kubumi akan anakanda baginda itu.

Maka segala rakyat dan gajah kuda, segala perkakas kerajaan semuanya dibahagi dua, sebahagi diberikan baginda akan Sultan Maliku't-Tahir, dan sebahagi diberikan baginda akan Sultan Maliku1-Mansur. Setelah berapa lama antaranya, maka Sultan Maliku's- Salleh pun geringlah. Baginda menyuruh menghimpunkan Orang Besar-besar dalam negeri Semundra itu, kedua anakanda baginda pun dipanggil. Setelah sekaliannya datang, maka Sultan Maliku's-Salleh pun bersabda kepada anakanda baginda kedua serta menteri dan segala Orang Besar-besar, "Hei anakku kedua dan segala taulanku, dan sekalian kamu pegawaiku, aku ini Hampirlah ajalku akan mati. Baik-baiklah kamu sekalian sepeninggalan aku ini; hei anakku, jangan engkau berbanyak tamak akan harta orang, dan jangan kamu inginkan isteri Hamba kamu; kedua anakku ini hendaklah muafakat, jangan kamu bersalahan dua bersaudara." Maka sabda baginda kepada Sidi Ali Ghiathu'd-Din dan Sidi Asma Yaumi'd-Din, "Hei saudaraku kedua, baik­-baik engkau memeliharakan anakku kedua ini, dan jangan kamu bertuan raja yang lain daripada anakku kedua ini."

Maka kedua mereka itu pun sujud serta dengan tangisnya. Maka sembah Sidi Ali Ghiathu'd-Din dan Sidi Asma Yaumi'd-Din, "Ya tuan kami, demi Allah Taala, Tuhan yang menjadikan semesta sekalian alam, bahawa kami kedua ini yang di­perHamba, sekali-kali tiada kami kedua ini mengubahkan taat dan setia kami akan bertuan raja yang lain daripada paduka anakanda kedua ini." Maka oleh Sultan Maliku's-Salleh akan anakanda baginda Sultan Maliku’l-Mansur dirajakan baginda di Semundra itu; antara selang tiga hari maka Sultan Maliku's-Salleh pun mangkatlah, ditanamkan di sisi baginda juga, maka disebut orang sekarang Marhum di Semundra. Maka Sultan Maliku't­-Tahir dan Sultan Maliku'I-Mansur, kemudian daripada ayah­anda baginda mangkat, baginda di kedua buah negeri itu menyuruh menghimpunkan segala rakyat, gajah, kuda dan segala alat kerajaan; maka negeri kedua buah itu terlalu besar dengan ramainya. wakafsedekah.com/3324

Tiada ulasan: